ОБОРУДВАНЕ ГТП


Какво можем да направим ние:

Можем да ви бъдем полезни при избора на имот за пункт (преглед на скици; разрешителни за ползване), както и да проектираме бъдещите помещения.

Можем да ви доставим пълен комплект оборудване за пункт I, II, III, IVТБ или V категория пункт и да осигурим необходимите им метрологични проверки.

Можем да ви окажем съдействие при планиране на допълнителното обучение на служителите ви, както и да прегледаме заедно с вас техните документи с цел установяване подходящи ли са за работата.

Можем да ви сертифицираме по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, като ви окажем съдействие на всеки един етап от процеса.

Можем да ви помогнем при подготовката на комплекта документи за разрешение за дейността.

Комплексната услуга по оборудване на пункт за периодични технически прегледи включва както доставка и монтаж, обслужване и гаранция на нужните технически средства за дейността, така и сертифициране по стандарт ISO 9001:2015, указване на методическа помощ в процеса на планиране на пункта и при подготовката на документите за лиценз. За 20 години развойна дейност фирмата е оборудвала и поддържа над 60 пункта в цялата страна, а обхвата на комплексната услуга покрива над 90 такива.

Актуалната нормативна уредба за дейността на пуктовете за периодични технически прегледи се явява НАРЕДБА № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.). Изискванията към помещенията, техническите специалисти и оборудването са указани в наредбата и са включени в офертата на фирмата, която се получава при направено запитване.

Основни етапи на процеса по откриване на пункт за периодични технически прегледи са:
 1. Намиране на подходящ за целта имот.

  Вариантите могат да бъдат използване на вече наличен такъв, проектиране и изграждане или наемане. Важно е помещението да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № Н-32 и да е със статут подходящ за дейността. За нуждите на лицензиране в Министерство на транспорта се предоставят копия от документ за собственост/договор за наем и разрешение за ползване. Тук можете да откриете изискванията към помещенията, подходящи за пункт за технически прегледи.

 2. Намиране на подходящо оборудване.

  Трите основни средства за измерване – ролков спирачен стенд, димомер и газоанализатор трябва да бъдат от одобрен тип (или с оценено съответствие за газоанализаторите). Те, както и някои от спомагателните технически средства, подлежат на периодичен метрологичен контрол. Други основни спомагателни средства са уреда за проверка на фарове и газсигнализатор. Тук можете да намерите пълния списък на оборудването за ППТП по категории.

 3. Намиране на подходящите служители.

  Съгласно действащата нормативна уредба, пункт може да функционира само с двама членове на комисията – председател и технически сътрудник. В наредбата са указани подходящите образователни степени и специалности за тези две длъжности. Председателят следва да има и 3 години стаж по специалността си. За работа в пункт е нужно да се премине също така допълнително обучение. Лицата да са правоспособни водачи на МПС, неосъждани и назначени във фирмата, собственик на пункта. Доказателства по всяка една от тези точки се предоставят в комплекта документи за кандидатстване за разрешение за дейността. Тук можете да намерите повече подробности за това, кои специалисти са подходящи за работа в пункт.

 4. Сертифициране на системата за управление на качеството в пункта съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

  В тази връзка през 2007-ма година беше създадено дружество по ЗЗД Сдружение на ППТП и АС на ППС, с цел атрактивни условия за сертификация и ре-сертификация на фирмите-членки. Към момента членовете са пунктове от цялата страна, като бройката им е над 72. Сдружението няма икономическа дейност. Към настоящия момент системата за управление на качеството на дружеството е ре-сертифицирана през лятото на 2019-та година за срок от 3г. от българското представителство на АС “Руски Регистър”.

 5. Подаване на документи и процедура по одобрение.

  Разполагайки с налично помещение, оборудване, служители и документи, се подава заявление в Регионалната дирекция на “Автомобилна администрация”, след заплащане на необходимите такси. Следва процедура на одобрение. Тя включва оглед на място в пункта от комисия при РД “АА”, съставяне на протокол, придвижване на документите за одобрение и издаване на разрешение за дейността. Когато фирмата има вече издаден лиценз, бива заявено, доставено и монтирано оборудването за регистриране и провеждане на периодичните технически прегледи. Следва заявяването на първия комплект протоколи за работа и след получаването им – началото на същинската работа на пункта!

Print Friendly, PDF & Email