Какви специалисти могат да работят в пункт за технически прегледи?


Съгласно действащата нормативна уредба, пункт за периодични технически прегледи за ППС може да функционира само с двама членове на комисията – председател и технически сътрудник. В наредбата са указани подходящите образователни степени и специалности за тези две длъжности. И двете технически лица следва да имат 3 години стаж по специалността си, като за такъв се приема и образователна степен. Председателят следва да има образование от изброените специалности в букви А, Б, В или Г от списъка по-долу. За работа в пункт е нужно да се премине също така допълнително обучение, лицата да са правоспособни водачи на МПС, не са осъждани и да са назначени във фирмата, собственик на пункта. Доказателства по всяка една от тези точки се предоставят в комплекта документи за кандидатстване за разрешение за дейността или Изипълнителна агенция „Автомобилна администрация“ установява по служебен път.

Списък на специалностите, необходими за назначаване на председател на комисия и технически специалисти за извършване на периодичен преглед на ППС
(Приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 на Наредба №32-Н)
А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари
3. Автомобилна техника
4. Автомобилен транспорт
5. Селскостопански машини
6. Транспортна техника и технологии
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт
9. Технология и управление на транспорта
10. Автомобилно инжерество
11. Автотранспортна техника
12. Ремонт и експлоатация на транспортна техника
13. Земеделска техника и технологии
14. Автомобилна електроника
15. Двигатели и транспортна техника
16. Електромобили
17. Транспортна техника
18. Автотехническа експертиза
19. Автотранспортна и земеделска техника

Б. Висше образование с образователна степен професионален бакалавър

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили
3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранс¬портна техника
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
6. Учител по практика – инструктор за обу¬чение на водачи на МПС
7. Технология и управление на транспорта

В. Средно специално образование

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили и кари
3. Автомобилна електротехника
4. Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт
б) в градския транспорт
5. Технология и организация на автотранс¬портна техника
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
7. Механизация на селското стопанство
8. Автотранспортна техника
9. Пътно-строителна техника
10. Автомобилна мехатроника
11. Електрически превозни средства
12. Подемна-транспортна техника, монтинара на пътни превозни средства
13. Експлоатация на автомобилния транспорт
14. Механизация на селското стопанство
15. Механизация на горското стопанство
16. Електрообзавеждане на транспортна техника
17. Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт

Г. Завършили ВВУ с придобити граждански специалности,

идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомо¬билисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 г.

Д. Средно професионално техническо образование

1. Монтьор на автомобили и водач на МПС категория „С“ или „В“
2. Монтьор на кари и водач на МПС категория „Т“ или „С“
3. Автокаросерист и водач на МПС категория „В“ или „С“
4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория „Т“ или „С“, или „В“
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория „В“ или „С“
6. Монтьор-водач на тролейбус
7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса
8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория „С“ или „Т“
9. Автотранспортна техника (професия – монтьор на транспортна техника)
10. Пътно-строителна техника (професия – монтьор на транспортна техника)
11. Електрически превозни средства (професия – монтьор на транспортна техника)
12. Подемно-транспортна техника (професия – монтьор на подемно-транспортна техника)
13. Пристанищна механизация (професия – монтьор на подемно-транспортна техника)
14. Механизация на селското стопанство (професия – монтьор на селскостопанска техника)
15. Механизация на горското стопанство (професия – механизатор на горска техника)
16. Електрообзавеждане на транспортна техника (професия – електромонтьор)
17. Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (професия – електромонтьор)

Забележки:
1. Лицата, завършили средно образование и при¬добили която и да е от специалностите, определени с настоящото приложение, и завършили след това висше образование със специалности, различни от посочените в букви „А“ и „Б“, се приравняват към завършилите специализация, изисквана съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.
2. Лицата, притежаващи необходимите специали¬зирани технически познания, доказани с най-малко тригодишен трудов стаж като технически специ¬алисти по обслужване, ремонт и експлоатация на тролейбуси и трамвайни мотриси, се приравняват към специалностите по т. 6 и 7 по буква „Д“.
3. Специалността от образованието се признава за специалност по Приложение №1, когато лицата са изучавали една от дисциплините “механика”, “динамика”, “динамика на превозното средство”, “двигатели с вътрешно горене”, “материалознание”, “електроника”, “електротехника”, “електронни компоненти на превозното средство” и “информационно-технологични приложения”, които са свързани с пътни превозни средства.

Print Friendly, PDF & Email