Какви специалисти могат да работят в пункт за технически прегледи?


Съгласно действащата нормативна уредба, пункт за периодични технически прегледи за МПС може да функционира само с двама членове на комисията – председател и технически сътрудник. В наредбата са указани подходящите образователни степени и специалности за тези две длъжности. Председателят следва да има и 3 години стаж по специалността си. За работа в пункт е нужно да се премине също така допълнително обучение, лицата да са правоспособни водачи на МПС, не са осъждани и да са назначени във фирмата, собственик на пункта. Доказателства по всяка една от тези точки се предоставят в комплекта документи за кандидатстване за разрешение за дейността.

Списък на специалностите, необходими за назначаване на председател на комисия и технически специалисти за извършване на периодичен преглед на ППС
(Приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 на Наредба №32-Н)
А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари
3. Автомобилна техника
4. Автомобилен транспорт
5. Селскостопански машини
6. Транспортна техника и технологии
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт
9. Технология и управление на транспорта

Б. Висше образование с образователна степен специалист

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили
3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранс¬портна техника
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
6. Учител по практика – инструктор за обу¬чение на водачи на МПС
7. Технология и управление на транспорта

В. Средно техническо образование

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили и кари
3. Автомобилна електротехника
4. Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт
б) в градския транспорт
5. Технология и организация на автотранс¬портна техника
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
7. Механизация на селското стопанство

Г. Завършили ВВУ с придобити граждански специалности,

идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомо¬билисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 г.

Д. Средно специално образование

1. Монтьор на автомобили и водач на МПС категория „С“ или „В“
2. Монтьор на кари и водач на МПС категория „Т“ или „С“
3. Автокаросерист и водач на МПС категория „В“ или „С“
4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория „Т“ или „С“, или „В“
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория „В“ или „С“
6. Монтьор-водач на тролейбус
7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса
8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория „С“ или „Т“

Забележки:
1. Лицата, завършили средно образование и при¬добили която и да е от специалностите, определени с настоящото приложение, и завършили след това висше образование със специалности, различни от посочените в букви „А“ и „Б“, се приравняват към завършилите специализация, изисквана съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.
2. Лицата, притежаващи необходимите специали¬зирани технически познания, доказани с най-малко тригодишен трудов стаж като технически специ¬алисти по обслужване, ремонт и експлоатация на тролейбуси и трамвайни мотриси, се приравняват към специалностите по т. 6 и 7 по буква „Д“.

Print Friendly, PDF & Email