Къде може да се помещава пункт за периодични технически прегледи?


Вариантите за намиране на подходящ за целта имот са да се използва вече наличен такъв, да се проектира и изгради нов такъв или да се наеме. Важно е помещението да отговаря на изискванията на НАРЕДБА Н-32, както и да е със статут подходящ за дейността (автосервиз, автокомплекс, пункт, част от бившо автостопанство, и др.). За нуждите на лицензиране в Министерство на транспорта се предоставят копия от документ за собственост/договор за наем и разрешение за ползване.

Изисквания към помещенията на пунктове за периодични технически прегледи

(извадка от Наредба №32-Н)

Чл. 7. (1) Линиите за извършване на пе­риодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR са със следните размери:

  1. за периодични прегледи и проверки на ППС от категори L, с изключение на мото­педите:

а) дължина – не по-малко от 5 м;

б) широчина – не по-малко от 3 м;

в) височина над линията в помещение­то – не по-малко от 2,80 м;

  1. за проверка на техническата изправност на ППС от категории M1, N1, O1:

а) дължина – не по-малко от 10 м;

б) широчина – не по-малко от 4 м;

в) височина над линията в помещението за линия с канал е не по-малко от 2,80 м, като за линията със стационарен подемник – не по-малко от 4 м в зоната на подемника;

  1. за проверка на техническа изправност на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4:

а) дължина – не по-малко от 25 м;

б) широчина – не по-малко от 5 м, а когато в помещението са оборудвани повече от една линия, като широчината на всяка следваща е не по-малко от 4 м;

в) височина над линията в помещение­то – не по-малко от 4,5 м, като светлият отвор на вратите е не по-малко от 4,2 м.

(2) Допускат се отклонения до 5 % от раз­мерите на широчината и/или дължината на линиите за извършване на периодични пре­гледи и проверки на ППС, посочени в ал. 1.

(3) Когато в помещението за извършване на прегледите има повече от една линия, раз­стоянието между отделните линии за преглед трябва да е не по-малко от 1,5 м.

(4) Когато в контролно-технически пункт има повече от една линия, те се номерират във възходящ ред, като на видно място се поставя табела със съответния номер.

Чл. 8. (1) Линиите за извършване на перио­дични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси трябва да имат канал за преглед на ППС или стационарен подемник.

(2) Каналът или стационарният подемник се разполагат по надлъжната ос на линията за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR.

(3) Каналът за преглед на ППС трябва да е осветен и обезопасен с предпазни реборди и да отговаря на следните изисквания:

  1. за преглед на ППС от категории M1, N1 и O1:

а) дължина – не по-малко от 5 м;

б) широчина – не по-малко от 0,85 м;

в) дълбочина – не по-малко от 1,60 м;

  1. за преглед на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O2, O3 и O4:

а) дължина – не по-малко от 15 м;

б) широчина – не по-малко от 0,85 м;

в) дълбочина – не по-малко от 1,40 м.

(4) Допускат се отклонения до 5 % от раз­мерите на каналите по ал. 3.

Print Friendly, PDF & Email